K-LATAUS YRITYSPALVELUN LASKUTUSTILIN KÄYTTÖEHDOT

1 YLEISTÄ

1.1 Soveltamisala

Näitä K Auto Oy:n (jatkossa ”K-Auto”) asiakastiliehtoja sovelletaan K-Lataus-palvelun laskutuskauppaan perustuvaan asiakastiliin (”Laskutustili”), jossa K-Auto laskuttaa asiakastilille tehdyn K-Lataus-palvelun käytön sovellettavien ehtojen mukaisesti. Laskutustiliä ei voi käyttää muiden yritysten tavaroiden tai palveluiden maksamiseen. Näissä ehdoissa asiakkaaseen viitataan Tilinhaltijana.

1.2 Suhde muihin ehtoihin

K-Lataus-sovelluksen käyttöehtoja sovelletaan Tilinhaltijan työntekijöiden tekemiin latauksiin ja K-Lataus-sovelluksen käyttöön. Tilinhaltija on vastuussa siitä, että sen työntekijät toimivat K-Lataus-sovelluksen käyttöehtojen mukaisesti.

2 LASKUTUSTILI

2.1 Laskutustilin avaaminen

Laskutustiliä haetaan K-Latauksen kotisivuilla osoitteessa https://k-lataus.fi/ olevalla sähköisellä lomakkeella (”Laskutustilihakemus”). Tilinhaltija on vastuussa Laskutustilihakemukseen täyttämiensä tietojen oikeellisuudesta ja hyväksyy nämä ehdot lähettäessään Laskutustilihakemuksen, sitoutuu näihin ehtoihin Laskutustilin avaamisesta ja noudattaa kulloinkin voimassaolevia K-Auton asiakastiliehtoja Laskutustiliä käyttäessään. K-Auto hankkii luottotiedot Tilinhaltijasta ja tarvittaessa Tilinhaltijan vastuuhenkilöistä.

Tilinhaltija on velvollinen pyydettäessä toimittamaan viimeisimmät tilinpäätöstiedot K-Auton käyttöön mahdollisen luottoriskin arviointia varten. Mikäli K-Auto arvioituaan asiakkaan hakemuksen ja tarkistettuaan luottotiedot pitää Tilinhaltijaa luottokelpoisena, Laskutustili avataan K-Auton määrittämällä luottorajalla.

2.2 Luottoraja

K-Auto pidättää oikeuden määritellä luottorajan tapauskohtaisesti. Luottorajaa voidaan K-Auton toimesta tarvittaessa muuttaa. Myönnettyä luottorajaa ei saa ylittää. Tilinhaltija on luottorajasta huolimatta vastuussa kaikista laskutustilille tehdyistä ostoista.

2.3 Hinnat

Kohdassa 1.2 todetusti asiakastilille rekisteröityvä K-Lataus-palvelun käyttö tapahtuu kulloinkin voimassa olevilla hinnoilla K-Lataus-sovelluksen käyttöehtojen mukaisesti.

2.4 Laskutus ja maksujen erääntyminen

K-Auto laskutta Tilinhaltijalta kuukausittain tai kvartaaleittain asiakastilin tapahtumat koontilaskulla. Yksityiskohtaisen tapahtumaraportin voi ladata laskutusportaalista.

Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä.

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään 14 %. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Maksun viivästyessä suoritettu maksu vähennetään ensisijaisesti kertyneestä korosta ja sen jälkeen erääntyneistä palkkioista, kuluista ja pääomasta edellä mainitussa järjestyksessä, ellei myyjä ilmoita toisin.

Mikäli yksikin Tilinhaltijan laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta, tai mikäli Tilinhaltija on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin, tai mikäli Tilinhaltija on muutoin maksukyvytön, kaikki laskut K-Autolta Tilinhaltijalle erääntyvät heti maksettaviksi laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos K-Auto niin kirjallisesti vaatii.

2.5 Laskutustilin käyttäjät

Tilinhaltija lisää yritystiliin käyttäjät sähköpostiosoitteen avulla laskutusportaalissa. Tilinhaltija vastaa siitä että tiedot ovat aina oikein ja ajan tasalla.

2.6 Tilinhaltijan vastuu väärinkäytöksistä

Tilinhaltija on vastuussa Laskutustilille tehdyistä ostoista ja tilauksista. Tilinhaltija on velvollinen ilmoittamaan väärinkäyttöepäilyistä ja ilmoittamaan välittömästi esimerkiksi tilausvahvistuksessa tai laskussa havaitsemistaan virheistä. Mikäli väärinkäyttö on syntynyt Tilinhaltijan huolimattomuuden seurauksena, esimerkiksi asiakasnumeron tai tunnusten päätymisestä kolmannelle Tilinhaltijan toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena, Tilinhaltija on vastuussa väärinkäytöksistä.

2.7 Saatavien siirtäminen

Kaikki Laskutustilin perusteella syntyvät saatavat kuuluvat K-Autolle, jolla on oikeus luovuttaa, pantata tai muuten siirtää saatavat ja kaikki Laskutustiliä koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Tilinhaltijalla ei ole oikeutta luovuttaa tai muuten siirtää Laskutustiliä koskevia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman K-Auton etukäteistä suostumusta.

2.8 Vakuus Laskutustilille

K-Autolla on oikeus vaatia Tilinhaltijalta kulloinkin voimassa olevan luottopolitiikkansa mukainen vakuus Laskutustiliin perustuvista velvoitteista. Mikäli Tilinhaltija ei toimita tätä vakuutta, K-Autolla on oikeus olla toimittamatta Tilinhaltijan ostamia tai tilaamia palveluita ja päättää Laskutustili välittömästi. K-Autolla on oikeus tarkastaa Tilinhaltijalta vaadittavan vakuuden määrää kulloinkin voimassa olevan luottopolitiikkansa ja Tilinhaltijan ostovolyymin tai tämän organisaatiossa tapahtuvien muutosten mukaisesti.

3. SOPIMUSAIKA JA IRTISANOMINEN

3.1 Sopimuskausi

Laskutustili on voimassa Laskutustilihakemuksen hyväksymisestä toistaiseksi.

3.2 Irtisanominen

Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Asiakastiliehdot sitovat, kunnes Tilinhaltija on suorittanut maksuvelvollisuutensa kokonaan. Laskutustilin voimassaolon päättyessä Laskutustilin käyttö estetään.

3.3 Laskutustilin ennenaikainen päättäminen

K-Auto voi edellä mainittua yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattamatta välittömästi irtisanoa Laskutustilin, mikäli Tilinhaltijalla on todettu olevan maksuhäiriöitä tai jos Tilinhaltijan luottoluokituksessa ja taloudessa tapahtuu olennaisia muutoksia taikka jos Tilinhaltija on antanut itsestään Laskutustiliä hakiessaan harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Laskutustilin myöntämiseen. Laskutustili voidaan päättää välittömästi myös, jos Tilinhaltija ei ole suorittanut laskua eräpäivään mennessä, Tilinhaltija on väärinkäyttänyt Laskutustiliä tai Laskutustili on joutunut väärinkäytön kohteeksi, Tilinhaltija asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai K-Auto saa tiedon Tilinhaltijan muusta maksuhäiriöstä, joka K-Auton arvion mukaan tulisi johtamaan maksuvelvollisuuden laiminlyöntiin tai jos Tilinhaltija on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. Näissä tilanteissa Laskutustilin käyttöoikeus päättyy välittömästi.

4 MUUT EHDOT

4.1 Muutokset asiakastiliehtoihin

Nämä asiakastiliehdot ovat voimassa toistaiseksi. K-Autolla on oikeus muuttaa asiakastiliehtoja, ja uusia ehtoja sovelletaan, kun niistä on ilmoitettu osoitteessa https://k-lataus.fi/tietosuojaseloste/ tai Tilinhaltija on hyväksynyt uudet ehdot kirjautuessaan sisään asiakastililleen. Jos Tilinhaltija ei hyväksy asiakastiliehtojen muutosta, Tilinhaltijalla on kirjallisella ilmoituksella oikeus päättää asiakastili, jolloin mahdollisuus käyttää asiakastiliä lakkaa välittömästi. Jos asiakastiliä käytetään ehtojen muuttumisen jälkeen, tilinhaltijan katsotaan hyväksyneen muutokset.

4.2 Henkilötiedot

Asiakastilin perustamiseksi, hallinnoimiseksi ja ostojen laskuttamiseksi K-Auto kerää, käsittelee ja tallentaa asiakastilin hakijan ja tämän yhteyshenkilöiden tai muiden edustajien tietoja. Tilinhaltijan hakiessa asiakastiliä, Tilinhaltija vastaa siitä, että tällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja asiakastilin perustamista ja käyttöä varten. Tilinhaltijan tulee tiedottaa sellaisille henkilöille, joiden henkilötietoja luovutetaan K-Autolle edellä mainitussa tarkoituksessa, että henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://k-lataus.fi/tietosuojaseloste/. Luovutettuja henkilötietoja voidaan käyttää esimerkiksi luottotietojen tarkistamiseksi, vaikka asiakastiliä ei avattaisikaan tai hakemus peruttaisiin. Tietoja voidaan täydentää muista lähteistä, kuten luottotietoja sisältävistä palveluista. Jos Tilinhaltija on yksityinen elinkeinonharjoittaja, K-Auto voi luovuttaa toiminimen haltijan tietoja edelleen Suomen Asiakastieto Oy:lle, Bisnode Finland Oy:lle tai muulle luottotietopalveluita tarjoavalle taholle luottotietojen varmentamiseksi. Tilinhaltija hyväksyy maksutapatietojen luovuttamisen valtakunnallisille luottotietoyhtiöille. Henkilötietoja voidaan siirtää myös K-Auton omistavan Kesko-konsernin sisällä markkinointitarkoituksiin, markkinoinnin kohdentamiseen, markkinatutkimuksiin, kilpailuihin ja muuhun yhteydenpitoon.

4.3 Yhteydenpito

Tilinhaltija vastaa siitä, että K-Autolla on ajantasainen tieto Tilinhaltijan nimestä, osoitteesta, yritystilin käyttäjistä ja muista yhteystiedoista ja -henkilöistä asiakastilin hallinnoimiseksi. Jos K-Auto on lähettänyt viestin Tilinhaltijan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, sen katsotaan tulleen Tilinhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä. Sähköpostina lähetetty viestin katsotaan saapuneen Tilinhaltijalle välittömästi, jos K-Auto ei vastaanota lähetykseen liittyvää virheilmoitusta.

4.4 Rahanpesu

K-Auto noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain (444/2017) säännöksiä, ja Tilinhaltija vakuuttaa avaamalla asiakastilin, että Tilinhaltija tai tämän tosiallinen edunsaaja ei ole millään pakotelistalla ja tämän edustaja tai tosiallinen edunsaaja ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (”PEP”).

5 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näiden ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. K-Auton ja Tilinhaltijan väliset erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.

x

Anna palautetta

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaan. Annathan siis meille palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Hups, nyt taisivat kaapelit mennä ristiin, ja palautteesi lähettämien epäonnistui. Kokeilethan hetken kuluttua uudelleen. Mikäli palautteen lähetyksessä on vielä ongelmia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme numerossa 0207 350 333.
Kiitos viestistäsi!
Lähetä
x

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat säännöllisesti tietoa ja uutisia K-Lataus-verkoston rakentamisesta sekä siihen liittyvistä palveluista. Voit perua tilauksen milloin haluat. Pysy siis uutistemme etulinjassa ja tilaa uutiskirjeemme!

Hups, nyt taisivat kaapelit mennä ristiin, ja uutiskirjeen tilaaminen ei onnistunut. Kokeile hetken päästä uudestaan. Mikäli tilaamisessa on vielä ongelmia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.
Kiitokset uutiskirjeemme tilaamisesta!
Lähetä
x

Tilaa K-Lataus-tunniste

Hienoa, että haluat K-Lataajaksi! Pääset käyttämään latauslaitteita tilaamalla ilmaisen K-Lataus-tunnisteen, jonka voit ripustaa vaikkapa autosi avaimeen. K-Lataus-tunniste lähetetään sinulle toimittamalla se antamaasi osoitteeseen viikon sisällä. Saat onnistuneesta tilauksesta vahvistuksen K-Tunnuksen luomisen yhteydessä rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen.

Hups, jokin meni pieleen tunnisteesi tilaamisessa. Kokeile hetken päästä uudelleen. Mikäli tilaamisessa on ongelmaa, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme numerossa 0207 350 333 tai lomakkeella.
K-Lataus-tunnisteen tilaus onnistui. Toimitamme sen sinulle viikon sisällä. Tarkistathan vielä tilausvahvistuksen sähköpostistasi. Huomioithan, että vahvistuksen saapumisessa voi kestää muutamia tunteja.
Lähetä